Energideklarationer viktigt verktyg för NCC

Energianvändning är en betydelsefull aspekt i en byggnads livstidscykel. Inom NCC finns en uttalad vision att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. En opartisk energideklaration blir både en viktig validering av byggnaden och ett betydelsefullt redskap för såväl fortsatt förvaltning som för NCC:s kommande byggnationer. Det är dessutom lagkrav med en energideklaration i samband med försäljning av fastigheter.

Anders Malmberg är avdelningschef för Projektledning Energi inom Wikström och arbetar som certifierad energiexpert för NCC. Där medverkar han främst i byggprocessens slutskede, vid klassificering och validering av de nybyggda fastigheterna utifrån energieffektivitet. Sedan 2010 installerar NCC mätare uppkopplade till internet i nybyggnation för att på distans kontrollera så att beräkningarna överensstämmer med slutresultatet. 

Jämför teori med verklighet 

Det kan ta upp till två år efter det att en byggnad har överlåtits tills dess att NCC kan verifiera om energiåtgången är densamma som de räknade med under projektering. Differensen kan bero på flera faktorer förklarar Martin Jansson, energispecialist inom NCC:s internkonsultavdelning. 
– Vi matar in en rad parametrar teoretiskt, men vi vet inte exakt hur en byggnad reagerar förrän den driftsätts. Ofta drar den lite mer energi under de första två åren, vilket till exempel kan bero på att installationerna behöver driftoptimeras.
Ibland kan det också vara så att byggnaden kanske inte används så som planerats under projekteringen, inomhustemperaturen kan vara högre eller verksamhetstiden en annan än vad som avsetts. Att då få en objektiv bedömning är en stor tillgång menar Martin. Här kan energideklarationen vara ett stöd vid driftoptimeringen.

Värdefullt med oberoende part

Anders går igenom NCC:s energiberäkningar och gör vid platsbesöken inventering av all teknisk utrustning och styrfunktioner samt mäter vid behov inomhustemperaturer, vattenförbrukning, pump- och fläkteffekter med mera. Om bedömda energiprestanda skiljer sig från beräknade värden tas en diskussion där NCC gärna involverar fastighetsägaren. 
– Det händer ibland att exempelvis en bostadsrättsförening hör av sig och har synpunkter på energianvändningen. Då är energideklarationen ett utmärkt redskap att ta avstamp ifrån, säger Anders Malmberg. Där bryter vi ner siffrorna tillsammans och tittar sedan på hur energianvändningen för värme, varmvatten och fasighetsel ser ut i realiteten. När alla parter får siffrorna svart på vitt blir det tydligt var differensen uppstår; om det föreligger beräkningsfel eller om det beror på att brukarna exempelvis vill ha högre inomhustemperatur, förbrukar mer vatten än beräknat eller ventilationsinstallationerna kanske inte var fullt så energieffektiva som i teorin. 
– I sådana fall är det bra att Anders kan komma med i dialogen och vara en oberoende part. Vår energiberäkning och de verkliga siffrorna blir då grunden för en fortsatt diskussion kring hur fastigheten kan driftas optimalt; vilket är positivt för både oss som byggentreprenör, byggherren och slutanvändaren, säger Martin.

Kvalitetssäkert resultat

Samarbetet är till gagn för dem båda, då varje byggnad och fastighetsägare är unik, och ger viktiga kunskaper som Martin och Anders använder i sin respektive yrken. Dessutom hjälps de åt med omvärldsbevakning och diskuterar de frågor som uppstår i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras i takt med nationella och internationella byggregler. 
– NCC lägger stor vikt vid att ligga i framkant när det gäller hållbart byggande och att kvalitetssäkra sina fastigheter. För oss har samarbetet med Wikström och det noggranna arbetet kring energideklarationer gett betydande kunskapsöverföring och resultat, inte minst för fortsatt energieffektivt byggande, konstaterar Martin Jansson. 

Bild Johanna Asplund: fr v Martin Jansson energispecialist NCC och Anders Malmberg certifierad energiexpert Wikström