Energikartläggning Carlsberg

Carlsberg Sverige AB vill vara bryggeribranschens ledande företag inom hållbarhet och har därför integrerat hållbarhetsarbetet som en naturlig del i hela värdekedjan. Företagets miljöengagemang syns utåt på såväl ekologiskt sortiment, miljövänliga förpackningar som gröna transporter. Inom bryggeriets väggar finns ett lika tydligt miljöfokus och som ett led i det arbetet har man nyligen, med hjälp av Wikström, genomfört en energikartläggning. Kartläggningen visar hur mycket energi som årligen tillförs, hur och i vilka delar av verksamheten som energin används, samt ger förslag på åtgärder som företaget kan vidta för att minska energianvändningen. 

Hos Carlsberg Sverige AB går mycket av energin till värme, kyla och tryckluft i tillverkningsprocessen, samt till belysning, och det är på dessa områden som åtgärdsförslagen fokuserar. Carlsberg Sverige AB har sedan tidigare ett väl utvecklat mätsystem för uppföljning av energianvändningen, så vissa av åtgärderna som kartläggningen fångade upp var redan planerade. 

Sedan 1 juni 2014 finns Lagen om energikartläggning i stora företag, som kräver att företag över en viss storlek vart fjärde år rapporterar in uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhet och transporter, samt kostnadseffektiva åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Med Wikströms rapport som bas skall uppgifterna från kartläggningen nu rapporteras in till Energimyndigheten.