Energikartläggning - en effektiv besparing

Henrik Quicklund och Rickard Stenqvist, VT

Energiåtgång är en stor utgiftspost för Västtrafik, inte minst på grund av alla de resecentrum som finns runtom i regionen. Somliga terminaler är öppna nästan dygnet runt och kräver mycket belysning, resenärer passerar dörrarna i en strid ström och vintertid slipper även värmen ut. Dessutom behöver perrongerna vara ljussatta av säkerhetsskäl. Det finns med andra ord många områden att fokusera på och stora besparingar att hämta i en energieffektivisering.

Wikström har haft ett samarbete med Västtrafik i flera år med bland annat energikartläggningar, berättar Rickard Stenqvist som är teknisk förvaltare på Västtrafik. Under våren 2018 genomfördes en kartläggning av såväl Kungsbacka som Mölndals resecentrum där energinivåerna fastställdes.
− Resecentren är komplexa byggnader att kartlägga. De har flera ingångar med stor genomströmning av människor, berättar Henrik Quicklund från Wikström. Det är öppet nästan dygnet runt och det är inte helt självklart hur man bäst sparar in på energianvändningen. Vi gjorde en rejäl djupdykning i värme, ventilation och belysning.

Motiverar investeringen

I Kungsbacka fanns redan ett beslut om att byta ut delar av perrongbelysningen mot ny LED-armatur som förväntas spara en avsevärd mängd energi. Ett cirkulationsaggregat för luftvärme visade sig ha felaktig styrning och åtgärden kommer att spara åtskilliga kilowattimmar av onödig energiåtgång.

Mölndal resecentrum visade sig ha äldre belysning som drog stora mängder energi, också rulltrapporna är energibovar men där får man ställa sig frågan om besparingen motiverar kostnaden förklarar Rickard Stenqvist.
− Det är väldigt bra att ha någon som kommer utifrån och objektivt granskar vårt arbete. Dels får vi ju svart på vitt om det finns något som vi kan justera omedelbart för att spara energi, men det blir också enklare för mig när jag lägger budgetförslagen. Tack vare Wikströms kartläggningar får vi en tydlig bild av våra behov. Det underlättar hela vår beslutsprocess.

Henrik Quicklund och Rickard Stenqvist, VT

Många resenärer väljer kollektivtrafiken av miljöskäl, då är det också viktigt att det genomsyrar hela verksamheten. Energibesparing är i allra högsta grad ett miljöarbete menar Rickard.

Runtom i Västra Götalandsregionen finns ytterligare 22 resecentrum som kommer att kartläggas och energideklareras av Wikström.