Marin miljö får stabil värme och kyla

Kristinebergs marina forskningsstation Sven Lovén Centrum i Fiskebäckskil grundades 1877 och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus och sedan 2008 drivs stationen av Göteborgs Universitet. I samband med ett planerat underhållsarbete som bland annat omfattande utbyte av anläggningens kyl-/värmepumpar gjorde Mats Nyberg på Wikström en förstudie som istället ledde fram till en ombyggnation.

Projektet inleddes 2016 och Mats Nyberg har ansvarat för förstudie och projektering samt deltagit i upphandlingen, allt i nära samarbete med Akademiska Hus. Forskningsstationen har en hel del unika förutsättningar som ställer höga krav på såväl komponenter som tekniska lösningar. 

Effektivare med ombyggnation

På Sven Lovén Centrum bedrivs forskning inom en rad marina områden som kräver stabil och säker tillgång av både kyla och värme. Forskningsprojekten på bland annat torsk och hummer kräver exakta temperaturer för att uppnå rätt livsmiljö för djuren. De befintliga tekniska lösningarna var från tidigt 90-tal och hade en rad brister, berättar Anders Plantén, driftingenjör på Akademiska Hus.
– Värmepumparnas kapacitet och effektivitet medförde svårigheter att leverera tillräckligt med värme vintertid för både forskning och uppvärmning av byggnader. Under kalla perioder har vi behövt spetsvärme från oljepannor för att komma upp i kapacitet och nå rätt temperatur vilket har inneburet både höga kostnader och negativ miljöpåverkan. 
Det var också fallet med kylanläggningen vars köldmedia är under utfasning och det stod snart klart att bästa alternativet var en total ombyggnad. 

System för både lokaler och akvarier 

Anders och Mats har tillsammans tittat på verksamheten och de tekniska kraven för att skapa en helhetslösning som tar hänsyn till både forskarnas krav, teknikutformning, ekonomi och energiåtgång.

En ny, effektiv kyl-/värmepumpsanläggning kommer att installeras i det redan befintliga teknikrummet. Värmepumpssystemet försörjs av havsvatten via djupvattenledningar, en ovanlig lösning som ställer höga krav på komponenterna förklarar Mats Nyberg.
– Eftersom systemet redan fanns och ledningarna dessutom förser laboratorierna och akvarierna med havsvatten var det ändå självklart att behålla det även i den nya systemlösningen.

Provisorisk drift nödvändig

Under det gångna året har Mats Nyberg och Anders Plantén gjort detaljerade förberedelser och haft en tät dialog med VVS-Teknik/Bravida i Göteborg som utför entreprenaden. Forskarna på stationen har också varit involverade och styrt vid vilka tidpunkter arbetet kan utföras för att minimera påverkan på forskningsarbetet. Arbetet kompliceras av att anläggningen är i drift under hela projektet. Kyl- och värmesystemen kan inte stoppas eftersom de marina miljöerna är oerhört känsliga för temperaturskiften. Försörjningen sker därför sedan augusti 2017 via provisoriska system som garanterar att forskning och akvarier alltid har tillgång till värme, kyla och tempererat yt- och djupvatten. Akvarierna behöver alltid ha tillgång till genomflödande havsvatten och därför finns också reservkraftsaggregat så att yt- och djupvattenpumpar kan drivas även vid spänningsbortfall. 

Ombyggnadsarbetet startade i augusti och kommer att pågå fram till nu under februari 2018 då hela ombyggnationen väntas stå klar.