Riskbedömning av legionella - en viktig säkerhetsåtgärd

Joakim Ström

Enligt Miljöbalken ska en fastighetsägare ha ett egenkontrollprogram för att förebygga och minska påverkan på hälsa och miljö från deras fastigheter. Det innebär att fastighetsägaren behöver ha rutiner för att byggnaderna fortlöpande och systematiskt undersöks och riskbedöms. Wikström erbjuder statusanalyser av varmvatten- och VVC-system för att identifiera dem med förhöjd risk för legionellatillväxt och förhöjd smittspridningsrisk.

Platsbesiktning säkerställer temperaturen 

Under besöket kontrolleras temperaturerna i samtliga vattensystem och VVC-kretsar genom noggrann mätning. I en större fastighet med varmvattencirkulation ska temperaturen aldrig understiga 50° C någonstans i systemet. Resultaten jämförs mot de krav och riktvärden som ställs enligt Boverkets byggregler och branschorganisationen Säker vatteninstallation, berättar Joakim Ström, sakkunnig på Wikström. 
– Vi noterar även skicket på rörisoleringen i syfte att minimera energiförluster och undvika oönskade vattentemperaturer. Vi försöker också i den mån det är möjligt att identifiera förekomsten av så kallade blindledningar; det vill säga långa kall- och varmvattenledningar med sällan använda tappställen eller proppade ändar.

Det finns en stor risk för att vattentemperaturerna blir gynnsamma för legionellatillväxt när det gäller just blindledningar, något som kan leda till att hela system blir kontaminerade. I samband med besiktningen kontrolleras också väntetiden för varmvattentappning så att den inte är för lång.

Önskas ytterligare säkerhetsåtgärder utöver besiktning på plats erbjuds även vattenprover. De tas från väl utvalda ställen i systemet och sänds till laboratorium för analys.